Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden, vastgesteld door Van Eeten Notarissen B.V.

Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

–   “Derdengeldenrekening”: een bij een in Nederland gevestigde bank door Van Eeten aangehouden bankrekening als bedoeld in artikel 25 van de WNA;

–   “FIU”: Financial Intelligence Unit – Nederland, gevestigd te Zoetermeer;

–   “Van Eeten”: Van Eeten Notarissen B.V., gevestigd te (5211 BA) ‘s-Hertogenbosch, kantoorhoudende aan het Julianaplein 3;

–   “KNB”: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, gevestigd te (2511 BW) Den Haag, aan het Spui 184;

–   “WNA”: Wet op het notarisambt;

–   “WWFT”: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Artikel 1

Van Eeten/opdrachtnemer

Van Eeten is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te ’s-Hertogenbosch, KvK-nummer 54621593, die ten doel heeft de uitoefening van het notariaat.

Artikel 2

Toepassingsbereik

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Van Eeten aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden.
 2. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van de aandeelhouders en bestuurders van Van Eeten, alsmede van al de notarissen, kandidaat-notarissen en al de overige personen die bij, voor of namens Van Eeten werkzaam zijn.

Artikel 3

Opdracht

Onder “opdracht” wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek waarbij Van Eeten zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden aanvaard met uitsluiting van de artikelen 7:404 (dat een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd), 7:407 lid 2 (dat hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven) en 7:409 (dat bepaalt dat de opdracht welke is verleend aan een bepaalde persoon eindigt bij zijn/haar overlijden) van het Burgerlijk Wetboek, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.

Artikel 4

Verlening opdracht

 1. Voor zover niet een opdrachtbevestiging van opdrachtgever is ontvangen, impliceert het in ontvangst nemen van een namens Van Eeten opgemaakte ontwerp-akte het verlenen van een opdracht aan Van Eeten.
 2. De ontvangst door Van Eeten van een koopovereenkomst waarin is bepaald dat Van Eeten de akte van levering zal verlijden, impliceert het verleend zijn van een opdracht door koper en/of verkoper aan Van Eeten tot het opstellen van de akte van levering en het verrichten van alle werkzaamheden ter zake.

Artikel 5

Vaststelling honorarium

 1. Voor de dienstverlening zullen de door Van Eeten voor die diensten gebruikelijke full-servicetarieven of uurtarieven in rekening worden gebracht, tenzij tussen de opdrachtgever en Van Eeten anders is overeengekomen.
 2. In geval van full-servicetarieven geldt dat als meer werkzaamheden dan de gebruikelijke worden verricht, Van Eeten bevoegd is een hoger bedrag dan het in het vorige lid bedoelde bedrag in rekening te brengen. Indien dit meerwerk naar het oordeel van Van Eeten veroorzaakt wordt door dan wel vanwege één partij, is de notaris bevoegd ter zake van dit meerwerk aan die partij te declareren, onverminderd de aansprakelijkheid van de andere partij jegens Van Eeten.

Artikel 6

Werkzaamheden zonder notariële akte

Ook werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de opdracht. Van Eeten is bevoegd ter zake van die werkzaamheden aan de opdrachtgever te declareren op basis van de door Van Eeten aan de opdracht bestede tijd, zulks met inachtneming van het hiervoor in artikel 5 bepaalde.

Artikel 7

Inschakeling derden ten behoeve van opdrachtgever

Van Eeten is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening en risico van opdrachtgever derden in te schakelen. De keuze van door Van Eeten in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Van Eeten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever verstrekt aan Van Eeten een volmacht om voor en namens hem met de desbetreffende derde een overeenkomst aan te gaan en eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen voor en namens hem te aanvaarden. Kosten van derden zijn voor rekening van de opdrachtgever. Van Eeten zal nimmer opdrachtgever van derden zijn.

Artikel 8

Rechten van derden

Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan is, als deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de betreffende rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de betreffende natuurlijke persoon derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

Artikel 9

Voortijdige beëindiging opdracht

Wanneer een opdrachtgever een opdracht tot dienstverlening voortijdig beëindigt, is Van Eeten bevoegd ter zake van de verrichte werkzaamheden aan hem te declareren op basis van de door Van Eeten aan de opdracht bestede tijd, zulks met inachtneming van het hiervoor in artikel 5 bepaalde.

Artikel 10

Betaling

 1. Declaraties van Van Eeten dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan.
 2. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever wettelijke (handels)rente en buitengerechtelijke incassokosten over de openstaande declaratie(s) aan Van Eeten verschuldigd.
 3. Van Eeten kan, als de opdrachtgever in verzuim is, de opdracht onmiddellijk en eenzijdig beëindigen, zonder dat dit tot schadeplichtigheid kan leiden.
 4. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten van die invordering integraal voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Bovendien kan Van Eeten:

–   van de opdrachtgever verlangen dat een voorschotdeclaratie wordt voldaan alvorens met de werkzaamheden wordt begonnen;

–   desgewenst overgaan tot tussentijdse declaratie van haar werkzaamheden;

–   van de opdrachtgever verlangen dat voorafgaand aan het passeren van de akte ter betaling van zijn declaratie een onherroepelijke machtiging tot eenmalige incasso wordt verleend.

Artikel 11

Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

 1. Indien een opdracht wordt verstrekt door meer dan één (1) persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Van Eeten verschuldigd zijn. Indien een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.
 2. In het geval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

Artikel 12

Uitbetaling van gelden

Van Eeten behoudt zich het recht voor bij transacties alleen geld uit te betalen aan degene die als partij optreedt bij de akte en aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, en geen andere betalingen namens en/of ten behoeve van die partij of een derde te verrichten.

Artikel 13

Beroeps- en gedragsregels

Van Eeten houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.

Artikel 14

Klachten

Indien de opdrachtgever klachten heeft jegens Van Eeten zal hij deze klachten eerst aan Van Eeten te kennen geven. Wordt daarop naar de mening van opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot:

– de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie; of

– de desbetreffende Kamer voor het Notariaat; en/of

– de bevoegde burgerlijke rechter te ’s-Hertogenbosch.

Op de dienstverlening door Van Eeten is voorts de klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing, die is terug te vinden op www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

Artikel 15

Aansprakelijkheid Van Eeten

 1. Indien in de werkzaamheden die worden verricht ter uitvoering van de aan Van Eeten gegeven opdracht, één (1) of meer beroepsfouten zijn gemaakt, is de totale met betrekking tot die werkzaamheden door Van Eeten aan de opdrachtgever(s) en/of derden te betalen schadevergoeding beperkt tot de dekking en het bedrag dat in het betreffende geval door de Van Eeten afgesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimum normen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen.
 2. De in lid 1 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Van Eeten aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, zonder uitzondering.
 3. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid 1 geldt ook indien Van Eeten ten onrechte haar dienst heeft geweigerd en hieruit schade voortvloeit.
 4. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één (1) jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de opdrachtgever dan wel een derde met de schade en (indien het een derde betreft) met Van Eeten als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.
 1. De aansprakelijkheidsbeperking als in dit artikel bedoeld, geldt ook indien een bericht op digitale wijze verzonden niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen.

Artikel 16

Beheer gelden

Van Eeten kan in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden onder zich houden. Van Eeten zal deze gelden storten op een kwaliteitsrekening bij een in Nederland gevestigde bank. Van Eeten is niet aansprakelijk indien de bank haar verplichtingen niet mocht nakomen.

Artikel 17

Toepassing WWFT

Op de dienstverlening door Van Eeten is de WWFT van toepassing. In dat kader is Van Eeten onder meer verplicht:

–   in verband met de dienstverlening aan opdrachtgever een cliëntenonderzoek uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit van opdrachtgever omvat.

–   Van Eeten is verplicht om ongebruikelijke transacties te melden aan de FIU. Indien Van Eeten overgaat tot melding van een transactie zal zij dat niet mogen melden aan de desbetreffende cliënt.

Artikel 18

Persoonsgegevens

 1. Ten behoeve van een goede dienstverlening zullen de persoonsgegevens van zowel natuurlijke- als rechtspersonen (opdrachtgevers en eventuele wederpartijen van opdrachtgevers) in een elektronisch kaartsysteem worden ingevoerd. Deze gegevens zullen met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid worden behandeld en bewaard. Dit met inachtneming van ter zake geldende wetgeving.
 2. Van Eeten kan (al dan niet op verzoek) informatie over haar producten of diensten (zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen) sturen per post, e-mail, of anderszins, dan wel cliënten telefonisch benaderen. Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketinginformatie, door een verzoek tot beëindiging te richten aan Van Eeten.
 3. Opdrachtgever heeft het recht Van Eeten te verzoeken aan hem inzage te verlenen in zijn -door Van Eeten als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens verwerkte- persoonsgegevens en/of (voor zover van toepassing) deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, tenzij het handhaven van deze persoonsgegevens van belang is voor het deugdelijk functioneren van het rechtsverkeer. Een verzoek om inzage en/of correctie dient de opdrachtgever schriftelijk te richten aan Van Eeten.
 4. Opdrachtgevers dienen (indien van toepassing) deze algemene voorwaarden bekend te maken aan de voor of ten behoeve van hun onderneming werkzame personen of aan hen gerelateerde personen van wie Van Eeten persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 19

Communicatie per bericht op digitale wijze

De opdrachtgever geeft Van Eeten het recht om berichten op digitale wijze met hem en derden te communiceren, zich ervan bewust zijnde dat de vertrouwelijkheid van de op deze wijze verzonden informatie niet gewaarborgd is.

Artikel 20

Toepasselijk recht en geschilbeslechting

 1. Op de rechtsverhouding tussen Van Eeten en haar opdrachtgever(s) is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen opdrachtgever(s) en Van Eeten worden uitsluitend beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter te ‘s-Hertogenbosch of de Geschillencommissie Notariaat.